UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Blokada alkoholowa – kiedy i dla kogo?

Co to jest? Sama blokada jest zdefiniowana w przepisach Prawo o ruchu drogowym. Blokada alkoholowa to urządzenie techniczne, uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Zmiana zakazu prowadzenia pojazdów Zgodnie z treścią art. 182a Kodeksu […]

 • Co to jest?

Sama blokada jest zdefiniowana w przepisach Prawo o ruchu drogowym. Blokada alkoholowa to urządzenie techniczne, uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3.

 • Zmiana zakazu prowadzenia pojazdów

Zgodnie z treścią art. 182a Kodeksu Karnego Wykonawczego, kierowca z zakazem prowadzenia pojazdów może złożyć wniosek o zmianę zakresu zakazu prowadzenia pojazdów wówczas, gdy:

 1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru,
 2. dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego był wykonywany przez okres co najmniej 10 lat,
 3. postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
 • Praktyka

Wniosek o zmianę zakresu stosowania zakazu prowadzenia pojazdów składa się do sądu I instancji, który wydał wyrok skazujący wobec kierowcy.  Samo złożenie wniosku nie gwarantuję, że uzyskamy pozwolenia na prowadzenie chociażby pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową.

W przypadku, gdy Sąd rozstrzygnie złożony wniosek pozytywne, oznacza to, że możemy  wykonywać środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Natomiast, gdy Sąd nie zgadza się na taki sposób wykonywania zakazu, przyczyną może być m.in. brak formalny wniosku, a także ocena sądu. Sąd może bowiem uznać, że prowadzenie przez skazanego pojazdu nadal zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Wówczas sąd wydaje postanowienie o odmowie zmiany sposobu wykonywania środka karnego.

 • Na postanowienie Sądu przysługuje wnioskodawcy zażalenie. Termin wniesienia zażalenia wynosi 7 dni od daty ogłoszenia postanowienia (jeżeli kierowca był obecny na ogłoszeniu postanowienia) lub doręczenia postanowienia (jeżeli kierowca nie był obecny na ogłoszeniu postanowienia).

WAŻNE !!!

Do wniosku powinna być dołączona odpowiednia dokumentacja, która potwierdzi dobrą postawę kierowcy, ale również wykaże, że zmiana wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów jest niezbędna, np. z uwagi na rodzaj zatrudnienia ( kierowca zawodowy).

Jeżeli wszystkie przesłanki zostaną spełnione, Sąd może orzec o zmianie wykonywania orzeczonego środka karnego.  Oznacza to, że zakaz prowadzenia pojazdów będzie dotyczył tylko tych pojazdów, które nie są wyposażone w blokadę alkoholową.

 

 • Jak napisać wniosek o blokadę alkoholową?

W celu odzyskania możliwości prowadzenia pojazdów pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku do sądu, który wydał zakaz prowadzenia pojazdów.

Uzasadnienie wniosku powinno zawierać:

 • argumenty, które przekonają Sąd, że stosowanie zakazu nie jest już konieczne a sprawca zrozumiał swój błąd i od czasu zastosowania zakazu prowadzenia pojazdów nie popełnił żadnego przestępstwa ani wykroczenia,
 • informację, że możliwość prowadzenia pojazdu jest sprawcy potrzebna ze względu np. na konieczność dojeżdżania do oddalonego miejsca pracy, lub ze względu na chęć poprawy swojej sytuacji finansowej,
 • przedstawienie swojej sytuacji rodzinnej, zawodowej i osobistej. (przykładowo należy napisać, że prowadzenie pojazdów jest niezbędne, aby codziennie odwozić dzieci do szkoły, która znajduję się daleko od domu).

Jaki jest koszt blokady alkoholowej?

Koszt „alkoblokady” jest zależny od modelu a ceny zaczynają się od około 3 tysięcy w górę, jednak  są również urządzenia z rynku wtórnego w niższej kwocie. Portale motoryzacyjne informują o istnieniu dyskretnych urządzeń, które wyglądem przypominają smartfon, a także o możliwości wynajmu takiego mechanizmu. Korzystanie z urządzenia wymaga posiadania zaświadczenia potwierdzającego jego kalibrację, gdyż może ona zostać poddana kontroli przez Policję.

Blokada alkoholowa może być zastosowana nie tylko, gdy zakaz prowadzenia pojazdów został orzeczony na podstawie Kodeksu karnego, ale również, gdy podstawą były przepisy Kodeksu wykroczeń.

Istotnym jest, aby pamiętać, że Sąd w każdym czasie może wydać postanowienie o cofnięciu pozwolenia, jeżeli ponownie naruszymy porządek prawny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i np. kolejny raz dopuścimy się prowadzenia pojazdu będąc nietrzeźwym.

 

 

 

Facebook
Facebook
Twitter