Unieważnienie umowy – Wypowiedziany kredyt frankowy i licytacja nieruchomości

  2023 rok przyniósł falę korzystnych dla frankowiczów wyroków Sądowych. Polskie Sądy masowo wręcz unieważniają umowy CHF, ze względu na zawarte w nie klauzule abuzywne, których wykluczenie z umowy skutkuje brakiem możliwości wykonywania umowy. Jeżeli nie stać Nas na dalszą spłatę kredytu frankowego Co natomiast w sytuacji, gdy na skutek wzrostu kursu CHF kredytobiorca nie był […]

  Czytaj więcej

  Co z majątkiem po ogłoszeniu upadłości?

  Składając wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej należy liczyć się z utratą całego majątku. Z momentem ogłoszenie upadłości wszystko to, co upadły posiada staje się masą upadłości. Warunkiem przystąpienia do etapu oddłużenia jest wydanie syndykowi całego majątku, który dokona jego spieniężenia. Dotyczy to także lokalu mieszkalnego, którego właścicielem pozostaje upadły. W najtrudniejszym położeniu znajdują się dłużnicy pozostający […]

  Czytaj więcej

  Czy można zawiesić spłatę kredytów w trakcie procesu frankowego

  Coraz większa liczba osób decyduje się na pozwanie banku w związku z zawarciem umowy kredytu frankowego. Jedne z najczęściej zadawanych przez frankowiczów pytań dotyczy tego, czy w trakcie procesu należy nadal spłacać comiesięczne raty. Odpowiedź brzmi: Co do zasady tak. Do momentu prawomocnego zakończenia sprawy strony są bowiem związane pierwotnym brzmieniem zawartej umowy, która określa […]

  Czytaj więcej

  Zabezpieczenie dla każdego? TSUE ułatwia życie frankowiczom

  Wytoczenie powództwa przeciwko bankowi może nieść za sobą szereg korzyści: brak obowiązku dalszej spłaty kredytu, wykreślenie hipoteki i oczywiście odzyskanie nadpłaty ponad kwotę wypłaconego kapitału. Największą natomiast wadą procesu frankowego był dotychczas czas trwania procesu, w trakcie którego co do zasady należy dalej spłacać kredyt. W tej kwestii wypowiadał się Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który […]

  Czytaj więcej

  Formularz Kontaktowy

  KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI
  UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

  Formularz Kontaktowy

  KLIKNIJ BY ZOBACZYĆ NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI
  Dowiedz się więcej
  17
  LAT DOŚWIADCZENIA
  10000
  ROZWIĄZANYCH SPRAW
  2000
  ZADOWOLONYCH KLIENTÓW

  Korzyści ze współpracy z kancelarią

  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA

  INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA

  ANALIZA SPRAWY PRZED PODJĘCIEM DZIAŁAŃ

  REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI I URZĘDAMI

  PROWADZENIE SPRAWY W PEŁNYM ZAKRESIE

  SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

  GWARANTOWANA WYSOKA SKUTECZNOŚĆ

  OPIEKA DOŚWIADCZONYCH PRAWNIKÓW

  ELEKTRONICZNA WYMIANA DOKUMENTÓW I INFORMACJI

  WIELOWARIANTOWE DZIAŁANIE UKIERUNKOWANE NA REZULTAT

  OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

  JASNO OKREŚLONE ZASADY WSPÓŁPRACY

  KOMPLEKSOWA OBSŁUGA PRAWNA W RAMACH ZAWARTEJ UMOWY

  PRZEJRZYSTE WARUNKI WYNAGRODZENIA

  REPREZENTACJA PRZED SĄDAMI, URZĘDAMI I OSOBAMI PRAWNYMI

  Nasze dokonania

  Windykacja B2B

  Po bezskutecznym poszukiwaniu majątku dłużnika przez okres 4 lat jeden z wiodących na polskim rynku banku przekazał nam do windykacji dług o wartości 1 miliona złotych wraz z odsetkami za okres 5 lat. W ciągu 6 miesięcy od przyjęcia zlecenia przez naszą Kancelarię poprzez prowadzenie działań prawnych przy wykorzystaniu instrumentów prawa karnego, cywilnego i papierów wartościowych udało nam się doprowadzić do spłaty całości kwoty kapitału wraz z częścią odsetek.

  CZYTAJ WIĘCEJ

  UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

  Sąd ponownie uwzględnił wniosek Kancelarii w sprawie połączenia do wspólnego rozpoznania wniosków małżonków o ogłoszenie upadłości. Przypomnijmy, że prawo upadłościowe nie przewiduje jednego wniosku dla małżonków, nawet w sytuacji gdy odpowiadają za zobowiązania wspólnie (solidarnie) i posiadają wspólny majątek. Sąd przychylił się do wniosku kancelarii i połączył sprawy małżeństwa do jednego rozpoznania, dzięki czemu w sprawie została ogłoszona upadłość obojga małżonków w jednym postanowieniu.

  CZYTAJ WIĘCEJ

  POMOC FRANKOWICZOM

  Począwszy od 15 czerwca wygrywamy co najmniej jedną sprawę frankową w każdym tygodniu. W sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Słupsku prawnicy Kancelarii SENEKA uzyskali dla kredytobiorcy Santander Consumer Bank S.A. zabezpieczenie, polegające na zawieszeniu obowiązku spłaty kredytu na czas trwania procesu. Ze względu na to, że proces taki może potrwać kilka miesięcy, uzyskanie zabezpieczenia uznać należy za Duzy sukces kredytobiorcy i reprezentujących go prawników.

  CZYTAJ WIĘCEJ
  Zobacz wszystkie

  „Działania podejmowane przez mec. Aleksandra Skrzypińskiego oraz zespół pracowników charakteryzuje profesjonalne podejście do prowadzonych spraw i merytoryczne przygotowanie.”

  ~ Rafał Stepnowski, Prezes Zarządu Jeppesen

  „Kancelaria Prawna Seneka jako jedna z wiodących firm świadczy usługi prawne na rzecz Eurovia Polska S.A. o/Gdańsk. Bazując na dotychczasowych doświadcze-niach rekomendujemy Kancelarię jako wiarygodnego i skutecznego partnera biznesowego.”

  ~ Jacek Borakiewicz, Dyrektor Oddziału Eurovia Polska S.A

  „Bogate doświadczenie, wiedza ekspercka oraz umiejętność prawidłowej oceny biznesowej to zdecydowane atuty przemawiające za współpracą z Kancelarią.”

  ~ Sebastian Lewiński, Członek Zarządu Centrum Napraw Technicznych

  „Możemy z pełną odpowiedzialnością polecić Kancelarię Prawną „Seneka” Aleksander Skrzypiński jako nowoczesnego, prężnie i sprawnie działającego oraz solidnego partnera zapewniającego wzorową współpracę.”

  ~ Zbigniew Goszczycki, Dyrektor Maico Poland Sp. z o.o.

  „Kancelaria Prawna Seneka jest godna polecenia z uwagi na trafność decyzji oraz efekty podejmowanych działań. Oferowane rozwiązania prawne najlepiej przystają do prowadzonej przez nas działalności.”

  ~ Izabela Dittmann-Suszczak, Prokurent

  „Dotychczasowa współpraca przebiega bez zastrzeżeń, usługi świadczone są z należytą starannością zarówno przez Pana Mecenasa Aleksandra Skrzypińskiego, jak i cały zespół prawników Kancelarii.”

  ~ Oliver Schmidt, General Manager Schmidt Dental

  „Kancelaria jest godna polecenia również ze względu na umiejętność biznesowego podejścia do problemów formalnoprawnych. Usługi realizowane są szybko i profesjonalnie.”

  ~ Tomasz Woźniak, Dyrektor Handlowy ANGA Kontenery

  Zamknij

  Najczęściej zadawane pytania:

  (wybierz kategorię pytań)

  Kredyty frankowe
  1

  Na czym polega unieważnienie umowy frankowej?

  Obecnie sądy coraz częściej stwierdzają, że wykreślenie nieuczciwych postanowień z umowy kredytowej skutkuje tym, że umowa ta nie może być wykonywana i należy ją usunąć z obrotu prawnego. Oznacza to, że umowę taką od początku uważamy za niezawartą. Uzyskanie takiego orzeczenia skutkuje tym, że:

  1. nie ma obowiązku dalszej wieloletniej spłaty kredytu
  2. można wykreślić hipotekę stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu,
  3. można dokonać rozliczeń między stronami, które niejednokrotnie skutkują powstaniem po stronie kredytobiorcy znaczącej nadpłaty.

  W ujęciu długoterminowym, ustalenie nieważności umowy jest dla frankowicza najkorzystniejszym rozwiązaniem, gdyż oznacza, że po stronie kredytobiorcy wygasa obowiązek spłaty comiesięcznych rat przez następne lata. Tym niemniej, nie oznacza to, ze jest to jedyne dobre rozwiązanie, jakie można uzyskać w sądowym sporze z bankiem.

  2

  Na czym polega odfrankowienie umowy?

  Uzyskanie takiego orzeczenia oznacza, że umowa kredytowa dalej obowiązuje, ale na innych niż dotychczasowych zasadach. W orzeczeniu takim sąd stwierdzi, że umowa może trwać mimo wykreślenia z niej nieuczciwych postanowień dotyczących przeliczenia kapitału po kursie franka szwajcarskiego. W konsekwencji kredytobiorca od początku trwania umowy powinien był spłacać kredyt złotówkowy. Co istotne, sąd nie może dokonać innych zmian w umowie. Dlatego też, „odfrankowienie” kredytu niesie za sobą ten skutek, że kredyt spłacamy w złotówkach, ale jest on oprocentowany na warunkach charakterystycznych dla kredytu w CHF (a więc w oparciu o stała marżę banku i korzystną stopę referencyjną LIBOR). Biorąc pod uwagę wartość stopy LIBOR, która jest dużo korzystniejsza niż charakterystyczna dla kredytów złotówkowych stopa WIBOR, odfrankowiony Kredyt będzie niezwykle korzystny.Co więcej, w orzeczeniu takim sąd (jeżeli strona o to wnosi) zasądzi również od banku na rzecz kredytobiorcy nadpłatę powstałą w wyniku dotychczasowej spłaty kredytu. Nadpłata ta wynosi około 30% dotychczas spłaconych rat.

  3

  Na czym polega analiza umowy frankowej?

  Nie każda umowa, w której pojawia się kwestia przeliczeń walutowych może yć skutecznie zakwestionowana przed sądem. Dlatego właśnie tak istotna jest gruntowna analiza umowy, pod kątem jej zgodności z prawem. W ramach kontroli umowy, prawnicy z Kancelarii SENEKA sprawdzają:

  1. czy w umowie zawarte zostały zapisy niezgodne z prawem – tzw. klauzule abuzywne,
  2. jakie są potencjalne skutki usunięcia z umowy niezgodnych z prawem klauzul przeliczeniowych (unieważnienie umowy, jej odfrankowienie)
  3. jakie roszczenia przysługują kredytobiorcy

  4

  Ile trwa postępowanie sądowe?

  Rozpoznanie przez sąd sprawy frankowej to proces złożony. W przybliżeniu można wskazać, że złożenie pozwu oraz rozpoznanie sprawy przez sąd to okres 6-12 miesięcy, zależnie od siedziby sądu i ilości prowadzonych spraw. Natomiast postępowanie odwoławcze to zwykle jedna rozprawa wyznaczana w terminie 2-4 miesięcy od złożenia apelacji przez bank.

  5

  Jakie są szanse wygranej?

  Począwszy od października 2019 r. tj. od wydania korzystnego dla Frankowiczów wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) liczba wygranych spraw stale rośnie. Na koniec 2020 roku ponad 90% spraw wygrywali frankowicze. W 2021 statystyki te powinny yć jeszcze lepsze dla kredytobiorców. Większość umów kredytowych jest unieważniana przez sądy. Pozostała część wygranych spraw kończy się natomiast tzw. odfrankowieniem, tzn. zasądzeniem obowiązku zwrotu klientowi zawyżonych przez bank części rat.

  Sprawy rodzinne
  1

  Czy można wziąć rozwód bez udziału sądu ?

  Nie ma możliwości przeprowadzenia rozwodu bez udziału sądu. Jednakże kiedy strony są zgodne co do swojego stanowiska w sprawie tj. godzą się na rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie i nie mają małoletnich dzieci istnieje możliwość orzeczenia o rozwodzie na tzw. posiedzeniu niejawnym co oznacza, iż żaden z małżonków nie musi udawać się do sądu a wyrok rozwodowy otrzymają pocztą.

  2

  Jak podzielić majątek po rozwodzie ?

  Małżonkowie mogą podzielić majątek po rozwodzie według swojego uznania lub powierzyć ustalenie zasad podziału sądowi. Profesjonalny pełnomocnik w każdym przypadku wesprze klienta tak by doprowadzić do sprawiedliwego podziału wspólnego majątku stron oraz rozliczenie nakładów z tym związanych.

  3

  Od czego zależy wysokość alimentów ?

  Istnieją dwie podstawowe przesłanki ustalenia wysokości świadczenia alimentacyjnego na dzieci. Ich uzasadnione potrzeby oraz możliwości zobowiązanego do uiszczania alimentów. Poza podstawowymi potrzebami sąd uwzględnia również dotychczasowy standard życia dzieci. Badając możliwości zarobkowe obowiązanego sąd bierze pod uwagę nie tylko dochody i posiadany majątek ale również hipotetyczne możliwości uzyskiwania dochodów.

  Windykacja
  1

  Co robić kiedy windykacja okaże się bezskuteczna?

  O ile jest taka możliwość wierzyciel może skorzystać z odpisu na tzw. złe długi (w rachunku zysków i strat) co pozwoli m.in. na korektę podstaw opodatkowania w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT. Jeżeli dłużnikiem jest spółka należy zbadać możliwość kontynuowania windykacji od członka zarządu spółki lub jej wspólnika. W każdym przypadku po bezskutecznym umorzeniu egzekucji wskazane jest jej ponowne wszczęcie po upływie kilku lat gdy dłużnik uzna, iż „jest bezpieczny”

  2

  Czy windykacja nie popsuje moich relacji z klientami ?

  Kancelaria w trakcie windykacji dopełnia najwyższej staranności tak by przeprowadzać ją nie tylko zgodnie z przepisami ale i zasadami etyki zawodów radcy prawnego i adwokata. Wielostopniowy proces windykacji w pierwszej kolejności zmierza do spłaty zaległości na podstawie zawartej ugody. Jeżeli w toku dalszych czynności (np. postępowania sądowego i egzekucyjnego) nie dojdzie do spłaty zobowiązania utrzymanie nawet poprawnych stosunków może okazać się bezcelowe.

  3

  Ile trwa windykacja?

  Windykacja to proces wieloetapowy. Jej czas trwania uzależniony jest od wielu czynników. Zwykle doświadczony negocjator jest w stanie doprowadzić do ugody między wierzycielem i dłużnikiem, która umożliwi szybkie uregulowanie należności. Dłużnik z racji działań podejmowanych przez radcę prawnego -posiadającego odpowiednią wiedzę z zakresu prawa oraz umiejętności interpersonalne jest bardziej skłonny do negocjacji. W przypadku gdy działania windykacji polubownej nie przynoszą skutków jedynym wyjście pozostaje uzyskanie wyroku i wdrożenie procedur egzekucyjnych za pomocą komornika, co znacznie wydłuża windykację. Pomimo tego istnieje możliwość zabezpieczenia przed sprzedażą majątku dłużnika na czas postępowania sądowego.

  4

  POSIADAM JUŻ WYROK SĄDOWY, CZY OPŁACA MI SIĘ WSPÓŁPRACA Z KANCELARIĄ PRAWNĄ SKORO MOGĘ ODDAĆ SPRAWĘ DO KOMORNIKA?

  Wierzyciel może sam złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji, jednakże w czasie jej trwania nie ma żadnego wpływu na jej proces. Współpraca z Kancelarią Prawną Seneka daje gwarancje aktywnego uczestnictwa w toczącej się egzekucji. Dzięki przeprowadzonemu wywiadowi gospodarczemu przez naszych prawników często wskazujemy ukryty majątek dłużnika, który można zbyć w drodze licytacji na potrzeby spłaty zadłużenia.

  Windykacja firm
  1

  CZYM JEST CESJA WIERZYTELNOŚCI?

  Cesja wierzytelności, zwana inaczej przelewam to umowa skutkująca zmianą osoby prawnej której przysługuje wierzytelność. Innymi słowy jest to proces w który, to wierzyciel sprzedaje wierzytelność innej osobie, która nabywa prawa sprzedającego. Co najważniejsze dłużnik nie musi wyrażać zgody na zmianę dotychczasowego wierzyciela.

  2

  CZY WARTO SPRZEDAĆ SWOJĄ WIERZYTELNOŚĆ?

  Sprzedaż przysługującej wierzytelności może być korzystna w kilku przypadkach. Po pierwsze w sytuacji gdy wierzyciel ma pewność że nie uda mu się odzyskać należności od dłużnika, który ma znikomy majątek, albo skutecznie unika egzekucji. W takim przypadku sprzedaż wierzytelności pozwoli na częściowe odzyskanie długu. Kolejną sytuacją jest długoletni proces windykacji, która w wielu przypadkach jest droga. Nie warto marnować wielu lat na walkę z dłużnikiem, jeżeli pojawiają się przesłanki uniemożliwiające szybką i skuteczną egzekucje warto sprzedać dług i nie narażać się na koszty związane z dalszą egzekucją.

  3

  JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA Z KANCELARIĄ PRAWNĄ SENEKA PO PODPISANIU UMOWY?

  W dniu podpisania umowy, państwa sprawę prowadzi indywidualny prawnik, który podejmuje indywidualne kroki mające na celu jak najszybsze i najskuteczniejsze odzyskanie należności. W trakcie trwania umowy klient może w każdym momencie skontaktować się z prawnikiem prowadzącym windykację i uzyskać informacje o stanie sprawy. Równocześnie nie podejmujemy żadnych wiążących decyzji bez kontaktu z klientem.

  Sprawy spadkowe
  1

  Jak nie pokłócić się o spadek?

  Jednym z trudniejszych momentów po śmierci członka rodziny jest uregulowanie spraw spadkowych. Jeżeli to możliwe najlepiej aby zasady dziedziczenia uregulował sam spadkodawca jeszcze przed śmiercią. Jeżeli to nie nastąpi lub powstanie spór co do sposobu rozporządzenia majątkiem przez spadkodawcę jedynym sposobem jest rozwiązanie problemu za pośrednictwem sądu. Należy mieć na uwadze, że dla uregulowania spraw spadkowych po jednym spadkobiercy konieczne może być prowadzenie trzech odrębnych postępowań sądowych.

  2

  Czy można nie zapłacić zachowku?

  Można. Roszczenie o zapłatę zachowków przedawnia się po upływie 5 lat od otwarcia spadku czyli od śmierci spadkodawcy. Od upływu tego terminu roszczenie o zapłatę zachowku zostanie przez sąd oddalone. Gdy spadkodawca wydziedziczy jednego ze spadkobierców ten traci prawo do zachowku. Często stosowanym rozwiązaniem jest tzw. umowa dożywocia. Jej zastosowanie pozwala na przeniesienie na przyszłego spadkobiercę własności nieruchomości i przez to na wyłączenie jej z zakresu majątku branego pod uwagę przy ustalaniu rozmiaru zachowku.

  3

  Czy można zakwestionować odrzucenie spadku?

  W przypadku gdy spadkobierca odrzucił spadek z pokrzywdzeniem wierzycieli, każdy z wierzycieli, którego wierzytelność istniała w chwili odrzucenia spadku, może żądać, ażeby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne w razie niewypłacalności dłużnika. Uznania odrzucenia spadku za bezskuteczne można żądać w ciągu sześciu miesięcy od chwili powzięcia wiadomości o odrzuceniu spadku, lecz nie później niż przed upływem trzech lat od odrzucenia spadku.

  Upadłość konsumencka
  1

  Mój wierzyciel powiedział mi, że skoro nie mam żadnego majątku, egzekucje komornicze okazały się bezskuteczne, to nie mam szans na upadłość konsumencką?

  Nieprawda, dzięki zmianom przepisów prawnych z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wystąpić nawet osoba, która nie posiada majątku, przypadek tzw. ubóstwa masy;

  2

  Mam nieruchomość obciążoną kredytem frankowym przewyższającym jej wartość. Gdzie mogę zamieszkać wraz z rodziną w przypadku ogłoszenia upadłości?

  Zanim dojdzie do sprzedaży lokalu zajmowanego przez dłużnika z rodziną, ma on prawo do korzystania z mieszkania lub domu w zakresie i w czasie wskazanym przez sędziego-komisarza. W tym celu niezbędne jest sporządzenie stosownego wniosku. W przypadku sprzedaży mieszkania lub domu, w którym zamieszkuje dłużnik sam lub z osobami pozostającymi na jego utrzymaniu, Z sumy uzyskanej ze sprzedaży wydziela się dłużnikowi kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od roku do dwóch lat. W takim wypadku za otrzymaną kwotę dłużnik jest zobowiązany wynająć mieszkanie, w którym zamieszka wraz z rodziną.

  3

  Czy mogę wnioskować o ogłoszenie upadłości jedynie w stosunku do części a nie całości moich długów ?

  Nie, postępowanie upadłościowe zawsze obejmuje wszystkie długi i prowadzi do likwidacji całego majątku. Zobowiązania upadłego, które nie są jeszcze wymagalne (ich termin zapłaty dopiero nastąpi), stają się wymagalne wraz z ogłoszeniem upadłości dłużnika.

  Upadłość firm
  1

  Czy możliwe jest umorzenie postępowania upadłościowego na wniosek wierzycieli?

  Na podstawie art. 361 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo upadłościowe. Sąd umarza postępowanie upadłościowe gdy wszyscy wierzyciele, którzy zgłosili swoje wierzytelności, żądają umorzenia postępowania. Wymaga to jednak zgody upadłego. Zwykle instytucja ta stosowana jest w sytuacji gdy wierzyciele doszli do porozumienia z upadłym i chcą doprowadzić do jak najszybszego uzgodnienia salda zadłużenia.

  2

  Czy możliwe jest wstąpienie do postępowania upadłościowego w miejsce wierzyciela znajdującego się na zatwierdzonej liście wierzycieli?

  W niektórych sytuacjach –np. w wyniku cesji wierzytelności dłużnikiem upadłego staje się cesjonariusz, który nabył wierzytelność od dotychczasowego wierzyciela. Nie oznacza to jednak, że cesjonariusz może żądać wpisania go na listę wierzycieli, która została prawomocnie ustalona. Jako wierzyciel może jednak domagać się zapłaty długu przez upadłego w odrębnym postępowaniu. Majątek upadłego znajduje się jednak w całości we władaniu syndyka, co w trakcie trwania postępowania upadłościowego nie pozwala na skuteczne wyegzekwowania nabytej wierzytelności.

  Facebook
  Facebook
  Twitter