UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Unieważnienie umowy – Wypowiedziany kredyt frankowy i licytacja nieruchomości

2023 rok przyniósł falę korzystnych dla frankowiczów wyroków Sądowych. Polskie Sądy masowo wręcz unieważniają umowy CHF, ze względu na zawarte w nie klauzule abuzywne, których wykluczenie z umowy skutkuje brakiem możliwości wykonywania umowy. Jeżeli nie stać Nas na dalszą spłatę kredytu frankowego Co natomiast w sytuacji, gdy na skutek wzrostu kursu CHF kredytobiorca nie był […]

2023 rok przyniósł falę korzystnych dla frankowiczów wyroków Sądowych. Polskie Sądy masowo wręcz unieważniają umowy CHF, ze względu na zawarte w nie klauzule abuzywne, których wykluczenie z umowy skutkuje brakiem możliwości wykonywania umowy.

Jeżeli nie stać Nas na dalszą spłatę kredytu frankowego

Co natomiast w sytuacji, gdy na skutek wzrostu kursu CHF kredytobiorca nie był w stanie terminowo spłacać rat i Bank wypowiedział mu umowę bądź – co gorsza – skierował sprawę do komornika? Zagadnienie to opisujemy w poniższym artykule.

W pierwszej kolejności wskazać należy, że bank może co do zasady wypowiedzieć umowę niepłacącemu kredytobiorcy, pozwać go o zapłatę i na podstawie prawomocnego wyroku wszcząć egzekucję z nieruchomości zabezpieczonej najczęściej hipoteką. Zwykle w procesie takim sąd nie weryfikował jednak, czy umowa pozbawiona jest wad prawnych, skutkujących nieważnością umowy kredytu. Czy oznacza to, że dla kredytobiorcy jest „za późno”? Otóż nie!

Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, niezbędnym do wszczęcia egzekucji komorniczej dokumentem jest orzeczenie sądu zaopatrzone przez sąd w tzw. klauzulę wykonalności. Ale klauzulę tę można, nawet w trakcie trwania egzekucji z nieruchomości – „wzruszać” przed sądem, tj. wykazywać, że nadano ją wbrew przepisom.  W tym celu niezbędne jest sporządzenie tzw. powództwa opozycyjnego, w którym wykazać należy, że frankowicz był pozbawiony odpowiedniej ochrony prawnej i nie wiedział, że przysługuje mu roszczenie o ustalenie nieważności umowy kredytu.

A jeśli komornik wyznaczył już termin licytacji !

Podobne sprawy były już rozstrzygane na korzyść frankowiczów przez sądy powszechne. Dla przykładu można wskazać wyrok w sprawie o sygn. akt IV C 492/21 wydany przez Sąd Okręgowy w Słupsku, który wskazał, że „przed wydaniem nakazu zapłaty sąd ma obowiązek zbadać umowę kredytową pod kątem występowania w niej klauzul abuzywnych. Jeżeli takie zapisy figurują w umowie, sąd ma podstawę aby pozbawić nakaz wykonalności. Do czasu uzyskania wyroku konsument powinien też otrzymać ochronę (zabezpieczenie) w postaci zawieszenia egzekucji komorniczej.”

Tę samą linię orzekania przyjął TSUE w najnowszym orzeczeniu z 18 stycznia 2024 roku ( sygn.. C-531/22) wskazując, iż możliwe jest badanie przez sąd potencjalnie nieuczciwego charakteru warunków umowy kredytu „frankowego” na etapie postępowania egzekucyjnego. Nawet przed albo po licytacji.

Kancelaria SENEKA od lat prowadzi sprawy frankowe na terenie całego kraju. Skontaktuj się z nami w celu zbadania swojej umowy frankowej pod kątem szans przed sądem, jak i korzyści jakie mogą przysługiwać Ci od banku.

Facebook
Facebook
Twitter