UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Co to jest pre-pack i kiedy można go przeprowadzić?

Upadłość konsumencka to cieszący się popularnością sposób na uporządkowanie sytuacji finansowej i umorzenie znacznej części zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że proces oddłużenia obejmuje również spieniężenie majątku upadłego dłużnika – podobnie jak ma to miejsce podczas egzekucji komorniczej. Pierwszym etapem postępowania upadłościowego jest likwidacja majątku należącego do dłużnika. Zatem składniki majątku dłużnika, takie jak: nieruchomości (dom, mieszkanie, […]

Upadłość konsumencka to cieszący się popularnością sposób na uporządkowanie sytuacji finansowej i umorzenie znacznej części zobowiązań. Należy jednak pamiętać, że proces oddłużenia obejmuje również spieniężenie majątku upadłego dłużnika – podobnie jak ma to miejsce podczas egzekucji komorniczej.

Pierwszym etapem postępowania upadłościowego jest likwidacja majątku należącego do dłużnika. Zatem składniki majątku dłużnika, takie jak: nieruchomości (dom, mieszkanie, działka, samochód) zostaną spieniężone, a fundusze uzyskane ze sprzedaży zostaną podzielone między wierzycieli, biorących udział w postępowaniu.

Spieniężenie dorobku upadłego jest najczęściej bolesnym doświadczeniem dla dłużnika i całej jego rodziny. Wiąże się z nim opuszczenie domu lub mieszkania. Utrata odziedziczonych dóbr. Nierzadko zdarza się, że osoby zadłużone zwlekają z decyzją o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości tylko dlatego, że boją się stracić składnik majątku, w obawie, że trafi on w obce ręce. Obawy dotyczą także sytuacji, w których dłużnicy są współwłaścicielami danej rzeczy i boją się, że odkupienie udziału doprowadzi do komplikacji – np. gdy nieruchomość zamieszkiwania jest przez rodzinę.

W takich sytuacjach, gdy niewypłacalność jest faktem, a jedynym hamulcem na drodze do złożenia wniosku są opisane wyżej obawy, ratunkiem może okazać przygotowana likwidacja, czyli tzw. pre-pack.

Na czym polega pre-pack?

To procedura kontrolowanego zbycia nieruchomości lub innego składnika o znacznej wartości, przy okazji postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Kontrolowane z tego powodu, albowiem to dłużnik wskazuje nabywcę nieruchomości, którym może być także członek jego rodziny.

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży nieruchomości lub innego składnika majątku należy złożyć do sądu łącznie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Co musi zawierać wniosek o pre-pack?

Przede wszystkim należy znaleźć nabywcę, który gotowy będzie odkupić nieruchomość lub inny składnik majątku dłużnika. Co istotne, może to być także osoba spokrewniona: mąż, żona, dzieci, rodzice, partner lub podmiot powiązany z dłużnikiem – np. spółka.

Nieruchomość musi zostać wyceniona przez biegłego, wpisanego na listę biegłych danego sądu, a potencjalny nabywca ma obowiązek wpłacić przed złożeniem wniosku tzw. wadium – czyli kwotę stanowiącą równowartość 10% ceny oszacowanej przez biegłego.

Ponadto wniosek powinien zawierać postanowienia dotyczące zasad i terminów zapłaty pozostałej ceny nabycia.

Kiedy sąd uwzględni wniosek?

Sąd uwzględni wniosek o pre-pack pod warunkiem, że spełnione zostały przesłanki dla ogłoszenia upadłości oraz gdy spełnione zostały wszystkie warunki formalne wniosku pre-packowego.  Oznacza to, że bez upadłości nie ma pre-packu.

Ostatnim etapem jest zawarcie umowy, zgodnie z warunkami przygotowanej likwidacji. Syndyk występujący w imieniu upadłego zawiera umowę w formie aktu notarialnego z nabywcą po ogłoszeniu upadłości. Nabywca po uiszczeniu pełnej ceny staje się właścicielem nieruchomości, a środki uzyskane z ceny zakupu trafiają do masy upadłości, w celu zaspokojenia wierzycieli.

 

Facebook
Facebook
Twitter