UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Czy bank może wypowiedzieć umowę CHF?

Jakie konsekwencje czekają „Frankowicza”, który pozwał Bank? Wiele osób, zastanawiających się nad pozwaniem Banku w związku z zawartą umową kredytu indeksowanego lub denominowanego zastanawia się, czy sam proces może być podstawą do podjęcia przez Bank działań przeciwko kredytobiorcy. Mówiąc wprost – czy Bank może ukarać Frankowicza za to, że ten złożył pozew? Czy Bank może […]

Jakie konsekwencje czekają „Frankowicza”, który pozwał Bank?

Wiele osób, zastanawiających się nad pozwaniem Banku w związku z zawartą umową kredytu indeksowanego lub denominowanego zastanawia się, czy sam proces może być podstawą do podjęcia przez Bank działań przeciwko kredytobiorcy. Mówiąc wprost – czy Bank może ukarać Frankowicza za to, że ten złożył pozew?

Czy Bank może wypowiedzieć umowę?

NIE. Podkreślić należy, że do czasu prawomocnego orzeczenia Sądu umowa nadal wiąże strony. Również w zakresie jej wypowiedzenia i rozwiązania. Tym samym jedynie w przypadku zaistnienia zdarzeń opisanych w umowie, Bank ma prawo wypowiedzieć umowę. Co do zasady podstawowym takim zdarzeniem jest zaległość w spłacie comiesięcznych rat. Z kolei podjęcie przez kredytobiorcę działań prawnych nie może rodzić jakichkolwiek negatywnych konsekwencji po stronie konsumenta.

Czy Frankowicz może mieć problem z otrzymaniem pożyczki lub innego kredytu?

NIE. Kwestia sporu pomiędzy kredytobiorcą a bankiem nie ma wpływu na możliwość zaciągania innych zobowiązań, wiarygodności w oczach instytucji finansowych czy ocenę zdolności kredytowej. Tym samym, Frankowicz jest w oczach banku traktowany tak samo, jak osoba posiadająca złotówkowy kredyt hipoteczny. Inną kwestią jest to, że tak długo jak kwestia kredytu frankowego nie jest uregulowana prawnie, Frankowicz jest dłużnikiem banku. Nawet w sytuacji, gdy przez lata nadpłacił już kwotę kapitału uzyskaną od banku. W tym zakresie, uzyskanie orzeczenia unieważniającego umowę kredytu „uwalnia” Frankowicza i pozwala na podwyższenie zdolności kredytowej.

Kiedy można zaprzestać spłaty kredytu bez obawy o wpis do BIKu?

Co do zasady pozew przeciwko bankowi nie zwalnia kredytobiorcy z obowiązku dalszej spłaty kredytu. Oznacza to, że w trakcie procesu klient dalej spłaca zadłużenie, a kwota ta jest następnie uwzględniana przy wzajemnych rozliczeniach z bankiem. Wyjątkiem jest sytuacja, w której kredytobiorca uzyska Postanowienie o zawieszeniu spłaty kredytu. Postanowienie to prowadzi do zawieszenia obowiązku spłaty kredytu, aż do uzyskania prawomocnego wyroku Sądu. W takiej sytuacji Bank nie może ani wypowiedzieć umowy ze względu na brak spłat, ani wpisać kredytobiorcy do rejestru osób zadłużonych.

Prawnicy z Kancelarii SENEKA w Gdańsku pomagają Frankowiczom z całej Polski uzyskać korzystne orzeczenia przed sądem. Jednocześnie posiadane doświadczenia oraz fachowa wiedza prawnicza pozwala nam na dobranie ścieżki procesu z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdego z kredytobiorców.

Facebook
Facebook
Twitter