UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Czy czeka nas kolejna fala pozwów frankowych? Czy przedsiębiorcy mogą również walczyć o unieważnienie umowy?

Osłabienie złotówki, które w konsekwencji prowadzi do wzrostu kursu CHF, jak również zła sytuacja gospodarcza, w jakiej obecnie się znajdujemy prowadzić będzie, w ocenie prawników Kancelarii SENEKA, do kolejnej fali pozwów frankowych. Fala ta obejmować będzie również przedsiębiorców, którzy dzięki najnowszej uchwale Sądu Najwyższego (III CZP 40/22) dostali w końcu potwierdzenie, że również ich umowy […]

Osłabienie złotówki, które w konsekwencji prowadzi do wzrostu kursu CHF, jak również zła sytuacja gospodarcza, w jakiej obecnie się znajdujemy prowadzić będzie, w ocenie prawników Kancelarii SENEKA, do kolejnej fali pozwów frankowych. Fala ta obejmować będzie również przedsiębiorców, którzy dzięki najnowszej uchwale Sądu Najwyższego (III CZP 40/22) dostali w końcu potwierdzenie, że również ich umowy mogą zostać unieważnione.

 

Czym różni się sytuacja frankowiczów-przedsiębiorców?

 

Podstawowa różnica, która dotychczas działała na niekorzyść przedsiębiorców, dotyczy przepisów, z których korzystały Sądy przy unieważnieniu umów. Przepisy te miały charakter stricte konsumencki. Oznaczało to, że nie mogły one znaleźć zastosowania do sytuacji prawnej osób, które kredyt zaciągnęły na finansowanie potrzeb przedsiębiorstwa. Jednocześnie Sądy wychodziły z założenia, że przedsiębiorca jako profesjonalista potrafi odpowiednio zadbać o swoje interesy, a tym samym zawarta umowa została przez kredytobiorcę gruntownie przeanalizowana.

 

Jak zmieniła się sytuacja frankowiczów-przedsiębiorców?

Pierwsze sygnały, że umowa kredytu może być nieważna mimo braku statusu konsumenta dał Sąd Okręgowy w Warszawie, który wyrokiem z dnia 19 listopada 2021 r. (sygn. akt XVI GC 1309/20) ustalił nieważność umowy, opiewającej na ponad milion franków szwajcarskich. Sąd wskazał, że mimo braku ochrony konsumenckiej kredytobiorcy niedopuszczalnym jest, by wysokość zadłużenia była jednostronnie ustalana przez bank. W ten sposób Sąd krytycznie ocenił treść tych postanowień umownych, które odwołują się do Tabeli kursowych banku (które były ustalane jednostronnie przez bank, a wpływały na wysokość zadłużenia i wysokość comiesięcznej raty kredytobiorcy). Teza ta znalazła potwierdzenie w Uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28 kwietnia 2022 r., sygn. akt III CZP 40/22, zgodnie z którą:

Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu.

Co istotne, przepisy na podstawie których SN postawił ww. tezę nie odnoszą się jedynie do konsumentów, przez co orzeczenie to znajdzie zastosowanie również w sprawach przedsiębiorców.

 

Jak wygląda sytuacja frankowiczów-konsumentów w drugiej połowie 2022 r.

                W odniesieniu do osób fizycznych w 2022 r. kontynuowana jest niezwykle korzystna tendencja orzecznicza. Na dzień dzisiejszy przeszło 95% wszystkich spraw frankowych jest wygrywana przez kredytobiorców, przy czym większość umów jest unieważniana, co pozwala ostatecznie uwolnić się od kredytu frankowego. Należy jednak zauważyć, że wzrost kursu waluty, jak i postępujący wzrost cen skutkować będzie najprawdopodobniej kolejną falą pozwów, co przyczynić się może do wydłużenia czasu rozpoznania sprawy. W związku z tym, z podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy do Sądu nie warto zbyt długo zwlekać.

 

Prawnicy Kancelarii SENEKA od lat z sukcesami zajmują się sprawami kredytów frankowych. Pomagamy zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu bezpłatnej analizy umowy.

 

Facebook
Facebook
Twitter