UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Czy frankowicze mogą „odsprzedać” swoje roszczenia i czy ma to sens?

Rok 2022 i 2023 przyniósł prawdziwą lawinę korzystnych rozstrzygnięć zapadających przed polskimi sądami w tzw. sprawach frankowych. Najczęściej nasze sądu orzekają o nieważności zawartej umowy. Skutkuje to przede wszystkim tym, że nie ma obowiązku dalszej spłaty kredytu, a bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie kwoty uiszczone ponad kwotę wypłaconego kapitału.   Fala pozwów frankowych skutkuje jednak […]

Rok 2022 i 2023 przyniósł prawdziwą lawinę korzystnych rozstrzygnięć zapadających przed polskimi sądami w tzw. sprawach frankowych. Najczęściej nasze sądu orzekają o nieważności zawartej umowy. Skutkuje to przede wszystkim tym, że nie ma obowiązku dalszej spłaty kredytu, a bank musi zwrócić kredytobiorcy wszystkie kwoty uiszczone ponad kwotę wypłaconego kapitału.

 

Fala pozwów frankowych skutkuje jednak tym, że rozpoznanie sprawy trwa nierzadko 3-4 lata, co często zniechęca frankowiczów, zwłaszcza w sytuacji, gdy kredyt został już spłacony. Skutkiem tego, coraz częściej pada pytanie: czy roszczenie z tytułu umowy kredytu frankowego może zostać sprzedane?

 

Cesja wierzytelności – czyli sprzedaj komuś swoje roszczenie

Przeniesienie swojej wierzytelności względem banku na rzecz osoby trzeciej przyjmuje formę cesji wierzytelności. Instytucja ta – opisana w przepisach Kodeksu cywilnego – pozwala na odpłatne bądź nieodpłatne wstąpienie osoby trzeciej w uprawnienia kredytobiorcy. Co istotne bank nie może zakazać konsumentowi dokonania cesji lub też uzależniać jej od uzyskania zgody od banku. Zapis taki stanowi bowiem niedozwolone postanowienie umowne i jest względem konsumenta bezskuteczny (por. wyrok Sądu Okręgowego – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 lutego 2011 r. XVII AmC 1267/09).

 

Tym samym zawarcie umowy cesji (przeniesienia wierzytelności) roszczeń z tytułu umowy kredytu frankowego jest jak najbardziej skuteczne i wiążące dla banku. Podkreślamy, że zawarcie takiej umowy powinno nastąpić na piśmie.

 

Sprzedaż wierzytelności – jakie plusy i minusy

 

Przeniesienie na osobę trzecią wierzytelności z kredytu frankowego niesie za sobą szereg korzyści. Przede wszystkim jest to:

  1. Brak potrzeby składania pozwu – w przypadku cesji to cesjonariusz (a więc nabywca) musi walczyć o swoje prawa przed sądem;
  2. Szybka korzyść – wynagrodzenie z tytułu umowy cesji cesjonariusz wypłaca co do zasady niezwłocznie po zawarciu umowy (jeśli umowa nie przewiduje w tym zakresie innego terminu) więc kredytobiorca nie musi czekać na zakończenie procesu;
  3. Wymierna korzyść za święty spokój – „cena” wierzytelności zwykle określona jest jako część środków pieniężnych, które kredytobiorca uzyskałby przed sądem. Cedent otrzymuje zatem pieniądze do ręki i jednocześnie może zapomnieć o tym, że kiedykolwiek miał kredyt frankowy.

 

Największą wadą cesji wierzytelności jest natomiast to, że kredytobiorca uzyska korzyść mniejszą niż w przypadku walki przed sądem. Racjonalnym jest bowiem założenie, że skoro to cesjonariusz inwestuje środki i czas (niezbędne na uzyskanie wyroku przed sądem) to oczekuje zwrotu z tejże inwestycji. Dlatego też wartość cesji określa się jako część tego co faktycznie pozostaje do wywalczenia przed sądem.

 

Cesja wierzytelności w przypadku GETIN banku

 

Cesja wierzytelności jest również możliwa w przypadku kredytobiorców Getin banku, który łożył wniosek o ogłoszenie upadłości. W takiej sytuacji cesja zwalnia kredytobiorcę z konieczności wzięcia udziału w długotrwałym postępowaniu upadłościowym i pozwala na ostateczne zamknięcie kredytu frankowego. Jednakże ze względu na to, że odzyskanie większości pieniędzy od GETINu może być utrudnione lub nawet niemożliwe wartość takiego roszczenia jest znacznie niższa niż w przypadku wierzytelności względem innych banków .

 

Podsumowując, cesja wierzytelności z tytułu kredytu frankowego z jednej strony pozwala kredytobiorcy na uzyskanie szybkiej i pewnej korzyści finansowej oraz na ostateczne „zamknięcie” kwestii kredytu w CHF. Z drugiej natomiast strony korzyść w przypadku procesu sądowego niewątpliwie będzie dużo wyższa. Prawnicy Kancelarii SENEKA pomagają w sporządzeniu umów cesji wierzytelności oraz opiniują, czy umowa taka ma dla kredytobiorcy uzasadnienie ekonomiczne. Zapraszamy do kontaktu.

Facebook
Facebook
Twitter