UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Czy nadal warto zgłaszać wierzytelność przeciwko Getin Noble Bank w upadłości

Dnia 20 lipca 2023 r. ogłoszona została upadłość Getin Noble Bank (dalej zwany GNB). Od tego dnia zaczął biec 30-dniowy termin do zgłoszenia wierzytelność względem GNB za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Z tej możliwości skorzystali przede wszystkim frankowicze, którzy „biją się” z GNB o unieważnienie swoich umów i zwrot nadpłaconego kredytu frankwoego Czy po tej […]

Dnia 20 lipca 2023 r. ogłoszona została upadłość Getin Noble Bank (dalej zwany GNB). Od tego dnia zaczął biec 30-dniowy termin do zgłoszenia wierzytelność względem GNB za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Z tej możliwości skorzystali przede wszystkim frankowicze, którzy „biją się” z GNB o unieważnienie swoich umów i zwrot nadpłaconego kredytu frankwoego Czy po tej dacie można jeszcze zgłosić swoją wierzytelność? Jeśli tak, czy warto? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Nadal można zgłaszać swoje wierzytelności

W pierwszej kolejności podkreślić należy, że 19 lipca 2023 r. nie był ostateczną datą zgłoszenia wierzytelności syndykowi. Frankowicze, którzy mieli kredyty w GNB nadal mogą to robić, z tą jednak różnicą, że obecnie zgłoszenie wierzytelności wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty.

Wysokość opłaty wynika wprost z ustawy Prawo upadłościowe, a konkretnie art. 235 ust. 1 zgodnie z którym: Wierzyciel, który zgłosił wierzytelność po upływie terminu wyznaczonego do zgłaszania wierzytelności, ponosi zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego wynikłe z tego zgłoszenia, nawet jeżeli opóźnienie powstało bez jego winy, w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

Opłata ta w 2023 r. wynosi 1010,49 zł

Zgłoszenie wierzytelności sposobem na zabezpieczenie praw frankowiczów

            Zgłoszenie wierzytelności uprawnia frankowicza do dochodzenia swoich praw w ramach postępowania upadłościowego, zamiast przed sądem cywilnym. W ramach zgłoszenia wierzytelności wierzyciel może bowiem:

– dokonać z bankiem w upadłości potrącenia wzajemnych roszczeń – co pozwala na uniknięcie ryzyka dochodzenia przez syndyka kwoty kapitału wypłaconego kredytu;

– wskazać syndykowi, ile wynosi nadpłata przysługująca kredytobiorcy z tytułu zaciągniętego kredytu frankowego

– bronić swoich praw przed sądem upadłościowym, w tym dochodzić przesłankowego ustalenia nieważności kredytu, co w konsekwencji prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania z tytułu umowy

Nie warto odpuszczać mimo upadłości

Zabezpieczenie interesów frankowicza GNB wymaga podjęcia działań, czyli zgłoszenia wierzytelności. Tylko bowiem w ten sposób kredytobiorca będzie w stanie kontrolować przebieg postępowania upadłościowego, brać w nim udział na prawach uczestnika postępowania i w konsekwencji podjąć walkę o ostateczne uwolnienie się od kredytu. Prawnicy Kancelarii SENEKA od lat reprezentują interesy klientów zarówno w postępowaniach upadłościowych, jak i w sprawach frankowych. Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia reprezentacji w postępowaniu upadłościowym.

Facebook
Facebook
Twitter