UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Czy wierzytelności upadłego mogą być jedynym składnikiem masy upadłości?

Osoby zadłużone podejmując decyzję o ogłoszeni upadłości często zastanawiają się, czy warunkiem koniecznym ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest posiadanie majątku. Większość, bo 90% postępowań niewypłacalnych konsumentów, to postępowania tzw. bezmasowców. Innymi słowy są to postępowania, w których dłużnik nie posiada żadnego majątku.   Czy przystępując do upadłości konsumenckiej, dłużnik musi wykazać, że posiada majątek? Nie, nie […]

Osoby zadłużone podejmując decyzję o ogłoszeni upadłości często zastanawiają się, czy warunkiem koniecznym ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest posiadanie majątku. Większość, bo 90% postępowań niewypłacalnych konsumentów, to postępowania tzw. bezmasowców. Innymi słowy są to postępowania, w których dłużnik nie posiada żadnego majątku.

 

Czy przystępując do upadłości konsumenckiej, dłużnik musi wykazać, że posiada majątek?

Nie, nie jest to warunkiem przystąpienia do postępowania i ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Jedynym warunkiem jest istnienie stanu niewypłacalności, czyli sytuacji, w której upadły nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań.

 

Czym jest wierzytelność upadłego?

Wierzytelność to nic innego jak należność, która przysługuje upadłemu względem jego dłużnika z tytułu np. zawartej umowy pożyczki, najmu lub odszkodowanie. Upadłemu może przysługiwać także wierzytelność względem spadkobierców np. o wydanie przedmiotów należących do spadku albo o zachowek.

 

Co dzieje się z wierzytelnością upadłego po ogłoszeniu upadłości?

Przede wszystkim wierzytelność upadłego powinna zostać wskazana i udokumentowana we wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeżeli nie jest przedawniona, to na syndyku – działającemu w imieniu i na rzecz upadłego, będzie spoczywał obowiązek odzyskania wierzytelności od dłużnika upadłego. Odzyskana wierzytelność zostaje przekazana o masy upadłości i zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego oraz na spłatę wierzycieli.

 

Brak możliwości odzyskanie wierzytelności, co wtedy?

Jeżeli syndyk nie odzyska wierzytelności przysługującej upadłemu, za zgodą sądu wierzytelność może zostać wyłączona z masy upadłości. Aktualne przepisy pozwalają na takie rozwiązanie w sytuacji, gdy odzyskanie wierzytelności wiązałoby się z nadmiernymi kosztami lub było niemożliwe z innych przyczyn.

 

Wierzytelność może zatem stanowić jedyny składnik majątku upadłego, a co za tym idzie masy upadłości – po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Istotne jest, aby nie pominąć go na etapie składania wniosku. Niewskazanie lub niewydanie dokumentów dotyczących majątku może skutkować złożeniem przez syndyka wniosku o umorzenie postępowania pomimo ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Facebook
Facebook
Twitter