UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Kancelaria SENEKA w obronie dóbr osobistych przedsiębiorców

W ostatnim czasie jeden z Klientów Kancelarii SENEKA otrzymał informację z Krajowego Rejestru Długów BIG, iż prowadzone przez niego przedsiębiorstwo zostało wpisane na listę dłużników. Klient, zachowując zawsze terminy płatności, chciał się dowiedzieć co do podstawy dokonania wpisu, jednakże w KRD odmówiono mu podania jakiejkolwiek informacji, chyba że podpisze umowę o dostęp do bazy informacji […]

W ostatnim czasie jeden z Klientów Kancelarii SENEKA otrzymał informację z Krajowego Rejestru Długów BIG, iż prowadzone przez niego przedsiębiorstwo zostało wpisane na listę dłużników. Klient, zachowując zawsze terminy płatności, chciał się dowiedzieć co do podstawy dokonania wpisu, jednakże w KRD odmówiono mu podania jakiejkolwiek informacji, chyba że podpisze umowę o dostęp do bazy informacji gospodarczej. Dzięki szybkiej interwencji udało się ustalić rzekomego wierzyciela na rzecz którego wpis został dokonany. Okazało się, iż kontrahent zgłosił wniosek do KRD bez uprzedniej weryfikacji należności z faktury, która była już opłacona. Podobne sytuacje dotykają setki przedsiębiorców. Należy pamiętać, iż ochrona dóbr osobistych określona w art. 23 i 24 kc przysługuje nie tylko osobom fizycznym, ale też prawnym. O ujemnych skutkach wpisu w rejestrze dłużników nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Tymczasem same podmioty zajmujące się prowadzeniem baz informacji gospodarczej, również mają pewne obowiązki m.in. w postaci zbadania ustawowych przesłanek dokonania wpisu, którymi w przypadku zobowiązań dłużników niebędących konsumentami są:

  • ŹRÓDŁO: powstanie zobowiązania w związku z określonym stosunkiem prawnym (np.umowy);
  • WYSOKOŚĆ i TERMIN: łączna kwota wymagalnych zobowiązań wynosi min. 500 zł i wymagalne są od co najmniej 60 dni;
  • WEZWANIE DO ZAPŁATY: musi upłynąć co najmniej 1 miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o zamiarze umieszczenia danych w rejestrze na adres dłużnika

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie (art. 15 ust. 1 u. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych).

Kancelaria SENEKA reprezentuje Klienta w sporze z nieuczciwym kontrahentem o naruszenie dóbr osobistych oraz co do kwestii zbadania prawidłowości postępowania Krajowego Rejestru Dłużników.

PRZEDSIĘBIORCO, PAMIĘTAJ! Dobre imię Twojej firmy to podstawa możliwości pozyskiwania Klientów i zawierania transakcji handlowych. Chroń je!

Facebook
Facebook
Twitter