Oświata i szkolnictwo wyższe

W zakresie prawa oświatowego radcowie prawni i adwokaci z Kancelarii SENEKA udzielają wsparcia organom prowadzącym oraz dyrektorom szkół i placówek oświatowych, zarówno  publicznym jak i niepublicznym. Posiadamy długoletnie doświadczenie w obsłudze prywatnych oraz publicznych jednostek oświatowych.

Usługi oferowane przez Kancelarię SENEKA w dziedzinie prawa oświatowego obejmują w szczególności:

 • proces rejestracji oraz likwidacji szkół oraz uczelni,
 • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniach kontrolnych i przed organami administracyjnym w systemie oświaty,
 • sporządzanie oraz opiniowanie aktów założycielskich, statutów oraz innych przepisów wewnętrznych,
 • pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • reprezentację w sądowych postępowaniach pracowniczych, cywilnych, rodzinnych, karnych oraz administracyjnych,
 • pomoc prawną w procesie tworzenia, restrukturyzacji oraz prowadzenia niepublicznych placówek oświatowych,
 • konstruowanie oraz analizę dokumentacji związanej z działalnością placówek oświatowych, w tym umów, porozumień i innych dokumentów prawnych,
 • kwestie regulacji związanych ze związkami zawodowymi,
 • nawiązanie oraz ustanie stosunku pracy z nauczycielami na podstawie Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Pracy,
 • proces przygotowywania wzorów wszelkich dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych,
 • analiza i opiniowanie statutów, regulaminów i szkolnych aktów wewnętrznych.

Kancelaria SENEKA udzieli wszelkiej niezbędnej pomocy w związku ze zmianami w systemie szkolnictwa, które wymagają bieżącej aktualizacji ciągle zmieniającego się stanu prawnego. Proces edukacyjny w Polsce jest ściśle uregulowany przez liczne regulacje prawne. Kancelaria SENEKA posiada bogate doświadczenie w obsłudze zarówno podmiotów świadczących usługi edukacyjne, jak i uczestników systemu szkolnictwa.

Ponadto Kancelaria oferuje pomoc związaną z obsługą różnego rodzaju instytucji prywatnych, takich jak szkoły językowe oraz podmioty świadczące usługi nauczania w postaci m.in. kursów zawodowych w zakresie:

 • weryfikacji w świetle obowiązujących przepisów wewnętrznych regulaminów szkół,
 • odszkodowania lub zadośćuczynienia od placówki za szkodę powstałą w wyniku nieprawidłowego nadzoru nad podopiecznymi;
 • zapewnienia odpowiednich warunków nauczania oraz realizacji programu oświatowego przez placówki edukacyjne.
Skontaktuj się z nami »
Facebook
Facebook
Twitter