UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Odpowiedzialność gminy za nieuprzątnięte chodniki

Jak co roku każdej zimy aktualne staje się pytanie w kwestii odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z nienależytym utrzymaniem chodników i innych części drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszych. W wyroku z dnia 19 lutego 2010r. (sygn. IV CSK 369/09) Sąd Najwyższy przyjął, że zobowiązanie kilku podmiotów do utrzymania czystości chodników – bez […]

Jak co roku każdej zimy aktualne staje się pytanie w kwestii odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w związku z nienależytym utrzymaniem chodników i innych części drogi publicznej przeznaczonej do ruchu pieszych. W wyroku z dnia 19 lutego 2010r. (sygn. IV CSK 369/09) Sąd Najwyższy przyjął, że zobowiązanie kilku podmiotów do utrzymania czystości chodników – bez uregulowania zakresu przestrzennego tego obowiązku – oznacza, że właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości mają obowiązek uprzątania chodników położonych bezpośrednio przy granicy ich nieruchomości, bez względu na szerokość chodnika. Tak więc zasadą jest, iż właściciele nieruchomości odpowiedzialni są za sprzątanie chodników przylegających bezpośrednio do ich posesji, nawet gdy nie stanowią one ich własności. Co jednak gdy wystąpi szkoda z powodu zaniechania tego obowiązku przez właściciela posesji? Czy odpowiedzialność gminy jest w takim wypadku wyłączona? W wyroku z dnia 24 listopada 2017r. Sąd Najwyższy orzekł, że nie: : Gmina odpowiada za szkodę wynikającą z nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu itp. z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w razie nienależytego sprawowania nadzoru nad wykonywaniem obowiązków w tym zakresie przez właściciela (sygn. III CZP 38/17) 

 

 

Facebook
Facebook
Twitter