UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

Ustawodawca wychodzi naprzeciw roszczeniom za naruszenie konkurencji

Od wczoraj (27.06.2017) obowiązuje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (private enforcement). Do tej pory pomimo decyzji wydawanych przez UOKiK ws. porozumień ograniczających konkurencję tudzież nadużywania pozycji dominującej przez dany podmiot na rynku, miały one charakter administracyjny i nie rozstrzygały kwestii odszkodowania dla poszkodowanych przez takie praktyki, czy to przedsiębiorców […]

Od wczoraj (27.06.2017) obowiązuje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (private enforcement). Do tej pory pomimo decyzji wydawanych przez UOKiK ws. porozumień ograniczających konkurencję tudzież nadużywania pozycji dominującej przez dany podmiot na rynku, miały one charakter administracyjny i nie rozstrzygały kwestii odszkodowania dla poszkodowanych przez takie praktyki, czy to przedsiębiorców dotkniętych działaniem rynkowego potentata czy to konsumenta zmuszonego zapłacić więcej z powodu zmowy cenowej.

Ustawa która weszła w życie, opracowana we współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości i UOKiK, pozwala skuteczniej dochodzić roszczeń przez wszystkich pokrzywdzonych takimi praktykami, gdyż pozew będzie mógł złożyć każdy poszkodowany (kontrahent, konkurent przedsiębiorcy naruszającego prawo konkurencji lub wreszcie sam konsument). Właściwe dla tego typu spraw będą sądy okręgowe, niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Roszczenia mogą obejmować m.in.praktyki uznane w decyzjach Prezesa UOKiK za porozumienia ograniczające konkurencję oraz nadużywanie pozycji dominującej, ale także naruszenia co do których nie prowadzono postępowania, ani UOKiK nie wydał żadnej decyzji. Ochrona prawna obejmuje także poszkodowanych przez naruszenia prawa konkurencji stwierdzone przez Komisję Europejską oraz w niektórych przypadkach przez organy ochrony konkurencji innych państw UE. W imieniu poszkodowanych mogą występować także organizacje zrzeszające konsumentów lub przedsiębiorców.

Poza regulacją ustawy znajdują się naruszenia przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Co istotne, ustawa wprowadza domniemanie winy sprawcy naruszenia oraz domniemanie wyrządzenia szkody przez naruszenie prawa konkurencji – odwróconą zasadę ciężaru dowodu, co w praktyce oznacza przerzucenie na pozwanego obowiązku udowodnienia, że nie naruszył prawa. Sąd orzekający będzie związany ustaleniami zawartymi w prawomocnej decyzji UOKiK o uznaniu praktyki za ograniczającą konkurencję.

Ponadto ustawa wprowadza także instytucję wniosku o wyjawienie środka dowodowego, która będzie polegać na możliwości nakazania przez sąd pozwanemu przedsiębiorcy okazania posiadanego dowodu, gdy roszczenie zostanie uprawdopodobnione przez powoda i zobowiąże się on do wykorzystania takiego dowodu wyłącznie na potrzeby postępowania.

źródło: http://biznes.interia.pl/finanse-osobiste/news/od-dzis-latwiej-o-odszkodowanie-za-naruszenie-konkurencji,2525653,4141

Facebook
Facebook
Twitter