UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

egzekucja

Zmiany w prawie korzystne dla przedsiębiorczości

Ministerstwo Rozwoju szykuje zmiany w prawie, które mają pozytywnie oddziaływać na polską przedsiębiorczość. Wśród nich przewidziano skrócenie terminu, ze 150 do 120 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi”, który powinien wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorców. Więcej na: http://gospodarka.dziennik.pl/podatki/artykuly/559405,teraz-polska-wreszcie-zadba-o-firmy.html Źródło: dziennik.pl Stan na: 03.10.2017r.

Czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o eksmisję z tymczasowego pomieszczenia?

Przed Sądem Najwyższym rozpatrywane jest zagadnienie prawne, czy dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o eksmisję z tymczasowego pomieszczenia (sygn akt III CZP 61/17). O rozstrzygnięcie tego zagadnienia zwrócił się do Sądu Najwyższego Sąd Okręgowy w Warszawie, który spostrzegł, że w sądzie tym powstały dwie rozbieżne linie orzecznicze dotyczące dopuszczalności drogi sądowej we wskazanych sprawach. […]

Korzystanie z usług windykacyjnych oceniane pozytywnie przez większość Polaków

Krajowy Rejestr Dłużników wskazuje, że aż 71 proc. ankietowanych wykazuje pełne zrozumienie dla wierzycieli, którzy korzystają z pomocy firm windykacyjnych. Mimo to nie spada liczba dłużników.  W 2016 r. kwota długów notowanych w KRD BIG wynosiła 36,5 mld, podczas  gdy w ciągu roku sama zadłużenia wzrosła aż do 42,6 mld złotych. Koniunktura sprawa, że popyt […]

SA: wierzyciel zawsze może nakłaniać dłużnika do dobrowolnej zapłaty przedawnionego świadczenia

Przedawnienie roszczenia nie oznacza, że wierzyciel, który nie może już przymusowo go wyegzekwować w postępowaniu egzekucyjnym, powinien zachowywać się biernie i nie jest już uprawniony do upominania się o dobrowolne spełnienie świadczenia przez dłużnika – orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 12.05.2017 r., I ACa 9/17 Więcej: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sa-wierzyciel-zawsze-moze-naklaniac-dluznika-do-dobrowolnej-zaplaty-przedawnionego-swiadczenia Źródło: lex.pl […]

Ukazał się tekst jednolity ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

W dniu 29 czerwca w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 9 czerwca 2017 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmian normatywnych. Źródło: sejm.gov.pl Stan na: 04.07.2017 r.

Od 1 lipca Komornik może zająć mniej od emerytów i rencistów

Z dniem 1 lipca br. weszły w życie nowe zasady egzekucji komorniczej z rent i emerytur. Od teraz Komornik może zająć 25 % świadczenia rencistów i emerytów, z tym że nowe przepisy wprowadziły kwotę wolną od potraceń w wysokości 750 zł. W przypadku pracującego dłużnika Komornik w dalszym ciągu może zająć 50 % pensji, zaś […]

Prezydent podpisał ustawę ograniczającą odpowiedzialność współwłaścicieli nieruchomości za należności podatkowe

Prezydent podpisał ustawę z 5 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym ograniczającą zasadę solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli (posiadaczy) nieruchomości za zapłatę podatku w sytuacji, gdy jeden lub kilku z nich korzysta ze zwolnienia od tego podatku. Podpisana ustawa wprowadza do treści powołanych […]

SN po raz kolejny wypowiedział się w sprawie przedawnienia roszczenia wynikających z nabycia wierzytelności z Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nie przerywa biegu przedawnienia roszczenia objętego tym tytułem wobec cesjonariusza niebędącego bankiem – tak brzmi uchwała trzech sędziów Sądu Najwyższego z 9 czerwca 2017 r. w sprawie o sygn.  III CZP 17/17.  Więcej na: http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sn-nabywca-wierzytelnosci-kupil-przedawniony-dlug  Źródło: lex.pl Stan na 20 czerwca 2017 r.

Obrona małżonka dłużnika przed egzekucją komorniczą

         W wytoczonym przez wierzyciela postępowaniu egzekucyjnym komornik dokonał zajęcia przedmiotów należących do dłużnika i jego małżonki. Zajęte przedmioty znajdowały się w domu dłużnika i jego żony, jednak tytuł wykonawczy wystawiony był wyłącznie przeciwko dłużnikowi. Żona dłużnika, która nie była objęta tytułem wykonawczym, wniosła o uchylenie czynności komornika w stosunku do zajętych przedmiotów, które wchodziły […]

Wierzyciel może się domagać uznania bezskuteczności całej czynności prawnej, a nie jej części

Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z  dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie o sygn. I ACa 1291/16 zmienił wyrok Sądu I instancji i oddalił powództwo wniesione przez ZUS w sprawie o uznanie umowy darowizny w części dot. 1/2  nieruchomości za bezskuteczną. Sąd przypomniał, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą skarga pauliańska (art. 527 […]

Facebook
Facebook
Twitter