UWAGA!!! UDZIELAMY ZDALNEJ POMOCY PRAWNEJ.

prawo administracyjne

Fundusz Alimentacyjny może przejąć świadczenia alimentacyjne

Jakie konsekwencje dla dzieci pociąga za sobą ogłoszenie upadłości rodzica, zobowiązanego do zapłaty alimentów? Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, Fundusz Alimentacyjny na wniosek uprawnionego może przejąć obowiązek wypłaty świadczenia alimentacyjnego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2017r., sygn. I SA/Wa1355/16 Więcej na: http://www.rp.pl/Rodzina/302179986-Gdy-rodzic-oglosi-upadlosc-alimenty-placi-fundusz.html#ap-1

Będzie nowe Prawo zamówień publicznych

Ministerstwo Rozwoju oraz Urząd Zamówień Publicznych pracują nad nowym Prawem zamówień publicznych.Harmonogram prac przewiduje, że pod koniec 2017 r. powstanie koncepcja nowych zamówień publicznych, która zostanie poddana szerokim konsultacjom społecznym.  Projekt ustawy powinien być gotowy w pierwszym półroczu 2018 r. Więcej: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-strona-glowna/mr-i-uzp-bedzie-nowe-prawo-zamowien-publicznych Źródło: https://www.uzp.gov.pl Stan na: 23.08.2017 r.

Dane o inwigilacji mogą być wskazówką dla terrorystów – orzeczenie WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 17 sierpnia 2017 r.  (sygn. II SA/Wa 80/17) oddalił skargę wniesioną przez Fundację Panoptykon w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej. W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że decyzja Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o odmowie udzielenie informacji, kiedy i ile razy stosowano w ostatnim roku inwigilację osób podejrzanych […]

Dni robocze muszą być ściśle sprecyzowane w uchwale, aby pobierać opłatę za parkowanie – wyrok WSA w Krakowie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wyrokiem z dnia 29 marca 2017 r. (III SA/Kr 155/17) uznał, że w uchwale rady miasta ustalającej opłaty za parkowanie muszą być precyzyjnie określone dni, za które opłata będzie należna. Określone dni robocze to dni sprecyzowane, wiadome i pewne. Ponadto Sąd przypomniał, że sobota jest dniem równorzędnym z dniem ustawowo […]

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami korzystna dla użytkowników wieczystych

  Od 1 września 2017 r. wchodzą w życie przepisy nowelizujące ustawę o gospodarce nieruchomościami, która wprowadza możliwość zawarcia umowy użytkowania wieczystego (bez przetargu) z osobami, które były użytkownikami wieczystymi tych nieruchomości, ale nie zdążyły złożyć wniosku o jego przedłużenie przed datą wygaśnięcia umowy. Obecne przepisy nie dają możliwości przedłużenia umowy w przypadku, gdy użytkownik […]

Zmiany w rejestracji spółki sp. z o.o. w trybie S-24

Od 13 lipca nie będzie możliwe zawiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialność w trybie S-24 przy wykorzystaniu jedynie “zwykłego” podpisu elektronicznego. W związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów zawiązanie spółki w omawianym trybie będzie możliwe jedynie przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Źródło: sejm.gov.pl Stan na: 14.07.2017 r.

SN: przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe biegną także poza granicą nieruchomości

22 czerwca 2017 r. Sad Najwyższy podjął jednogłośną uchwałę (sygn. akt III SZP 2/16), w której stwierdził, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: Przyłączem kanalizacyjnym jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej. Przyłączem […]

Brak definicji „budowli” dla celów podatkowych źródłem problemów organu i podatnika

Problem z klasyfikacją obiektów podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości od lat dostarcza problemów interpretacyjnych zarówno organom podatkowanym, jak i podatnikom. Już sześć lat temu zwrócił na to uwagę Trybunał Konstytucyjny podkreślając w uzasadnieniu do orzeczenia z 13 września 2011 r. (sygn. akt P 33/09) , że definicje stosowane w Prawie budowlanym nie mają charakteru precyzyjnego […]

Wyrok WSA w Białymstoku – opłata adiacencka musi odpowiadać udziałowi we współwłasności

Wymiar opłaty adiacenckiej przy współwłasności ułamkowej musi odzwierciedlać wysokość tej opłaty należną od poszczególnych współwłaścicieli odpowiadającą ich udziałowi – wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia z 23 lutego 2017 r. w sprawie o  sygn. akt  II SA/Bk 43/17.  Więcej: http://www.budownictwo.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wsa-oplata-adiacencka-musi-odpowiadac-udzialowi-we-wspolwlasnosci  Źródło: www.budownictwo.abc.com.pl Stan na 20 czerwca 2017 r.

Nowelizacja KPA spowoduje możliwość odstąpienia przez organ administracyjny od nałożenia kary pieniężnej

Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego po raz pierwszy kompleksowo reguluje możliwość odstąpienia przez organ administracji od wymierzenia kary pieniężnej i poprzestania na pouczeniu. Z niniejszej instytucji będą mogli  skorzystać przedsiębiorcy, o ile spełnią odpowiednie przesłanki do jej zastosowania. Więcej na: http://www.rp.pl/W-sadzie-i-urzedzie/306059931-Odstapienie-od-nalozenia-administracyjnej-kary-pienieznej.html#ap-1 Źródło: www.rp.pl Stan na 20 czerwca 2017 r.

Facebook
Facebook
Twitter